शब्दकोशकोशस्क्रैबलउदाहरणप्रश्नोत्तरी
 • संकल्पना पदानुक्रम (Concept Hierarchy)
  1. समय
  कठिनाई: स्तर 1
  12345678910
  आसान     ➨     कठिन
  निश्चितता: स्तर 8
  12345678910
  निश्चित    ➨     बहुमुखी
  संबंधित लिंक्स:
  1. en frequently
  2. en frequents
  3. en frequented
  4. en frequenter
  5. en frequentive
  0.369